نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش سایدبار
آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2 سمت
بستن

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد ۲

۴۱,۰۰۰ تومان
اصول و مبانی مدیریت مدیران
بستن

اصول و مبانی مدیریت

۲۴,۰۰۰ تومان
بازاریابی بین المللی شهرآشوب
بستن

بازاریابی بین المللی

۴۱,۰۰۰ تومان
بازرگانی بین المللی نگاه دانش
بستن

بازرگانی بین المللی

۳۰,۰۰۰ تومان
پویایی های سیستم دانشگاه علم و صنعت ایران
بستن

پویایی های سیستم

۶۰۰,۰۰۰ تومان
تئوری های سازمان و مدیریت جلد2 دوران
بستن

تئوری های سازمان و مدیریت جلد۲

۴۰,۰۰۰ تومان
خلق مدل کسب و کار آریانا
بستن

خلق مدل کسب و کار

۸۸,۰۰۰ تومان
روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت صفار
بستن

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع

۴۸,۰۰۰ تومان
رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم جلد1 دایره دانش
بستن

رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم جلد۱

۲۴,۰۰۰ تومان
کارافرینی مرکزنشردانشگاهی
بستن

کارآفرینی

۳۸,۰۰۰ تومان
مبانی اقتصاد خرد رسا
بستن

مبانی اقتصاد خرد

۷۵,۰۰۰ تومان
مبانی سازمان و مدیریت سمت
بستن

مبانی سازمان و مدیریت

۶۲,۰۰۰ تومان
مبانی سازمان و مدیریت نشر آها
بستن

مبانی سازمان و مدیریت

۱۶,۰۰۰ تومان
مبانی مدیریت دفتر پژوهش های فرهنگی
بستن

مبانی مدیریت

۶۰,۰۰۰ تومان
مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک بورس
بستن

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

۱۰۰,۰۰۰ تومان
مدیریت آموزشی مهربان نشر
بستن

مدیریت آموزشی

۸۵,۰۰۰ تومان
مدیریت استراتژیک دفتر پژوهش های فرهنگی
بستن

مدیریت استراتژیک

۹۸,۰۰۰ تومان
مدیریت کارکنان دانشی دانشگاه تهران
بستن

مدیریت کارکنان دانشی

۸۰,۰۰۰ تومان
مدیریت مالی 1 چاپ ونشر بازرگانی
بستن

مدیریت مالی جلد۱

۹۳,۰۰۰ تومان
مدیریت منابع انسانی طلایی
بستن

مدیریت منابع انسانی طلایی

۳۵,۰۰۰ تومان
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی دانشگاه بو علی سینا
بستن

مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۱۷,۰۰۰ تومان