نمایش 1–24 از 43 نتیجه

نمایش سایدبار
آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد 2 سمت
بستن

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد ۲

۵۳,۰۰۰ تومان
اخلاق حرفه ای آها
بستن

اخلاق حرفه ای آها

۱۸,۰۰۰ تومان
اخلاق حرفه ای مرکز نشر دانشگاهی
بستن

اخلاق حرفه ای مرکز نشر دانشگاهی

۲۵,۰۰۰ تومان
اصول سرپرستی مرکز نشر دانشگاهی
بستن

اصول سرپرستی مرکز نشر دانشگاهی

۳۰,۰۰۰ تومان
اصول مدیریت و سرپرستی برآیند پویش
بستن

اصول مدیریت و سرپرستی برآیند پویش

۳۵,۰۰۰ تومان
اصول و مبانی مدیریت مدیران
بستن

اصول و مبانی مدیریت

۲۴,۰۰۰ تومان
بازاریابی بین المللی شهرآشوب
بستن

بازاریابی بین المللی

۴۱,۰۰۰ تومان
بازرگانی بین المللی نگاه دانش
بستن

بازرگانی بین المللی

۳۰,۰۰۰ تومان
بهبود بی تردید رسا
بستن

بهبود بی تردید رسا

۴۶,۰۰۰ تومان
پویایی های سیستم دانشگاه علم و صنعت ایران
بستن

پویایی های سیستم

۶۰,۰۰۰ تومان
تئوری های سازمان و مدیریت جلد2 دوران
بستن

تئوری های سازمان و مدیریت جلد۲

۴۰,۰۰۰ تومان
تفکر مبتنی بر سناریو دنیای اقتصاد
بستن

تفکر مبتنی بر سناریو دنیای اقتصاد

۱۵,۰۰۰ تومان
خلاصه بازاریابی پرچ آموخته
بستن

خلاصه بازاریابی پرچ آموخته

۵۰,۰۰۰ تومان
خلق مدل کسب و کار آریانا
بستن

خلق مدل کسب و کار

۸۸,۰۰۰ تومان
درآمدی بر تحقیق کیفی نی
بستن

درآمدی بر تحقیق کیفی نی

۵۸,۰۰۰ تومان
راهنمای تهیه طرح کسب و کار رسا
بستن

راهنمای تهیه طرح کسب و کار رسا

۳۸,۰۰۰ تومان
رفتار سازمانی جلد1 نص
بستن

رفتار سازمانی جلد۱ نص

۹۹,۰۰۰ تومان
رفتار مصرف کننده آیلار
بستن

رفتار مصرف کننده آیلار

۱۱۰,۰۰۰ تومان
رفتار مصرف کننده دانشگاه تهران
بستن

رفتار مصرف کننده دانشگاه تهران

۴۲,۰۰۰ تومان
روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت صفار
بستن

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع

۴۸,۰۰۰ تومان
رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم جلد1 دایره دانش
بستن

رویکردهای نوین رهبری سازمانی در هزاره سوم جلد۱

۲۴,۰۰۰ تومان
کارآفرینی علمی کاربردی
بستن

کارآفرینی علمی کاربردی

۳۸,۰۰۰ تومان

کنترل پروژه مرکز نشر دانشگاهی

۲۴,۰۰۰ تومان
مبانی اقتصاد خرد رسا
بستن

مبانی اقتصاد خرد

۷۵,۰۰۰ تومان